Drobečková navigace

Úvod > Činnosti spolku > Dětské skupiny > Informace pro rodiče dětské skupiny

Informace pro rodiče

Zásady zpracování osobních údajů

Informace o právech zákonných zástupců ve vztahu k udělenému souhlasu

Plán výchovy a péče v dětské skupině

Orientační program dětské skupiny

Stravování v dětské skupině

Plán výchovy a péče v dětské skupině 

Dětská skupina zajišťuje hlídání dětí předškolního věku od 2 do 6 let. Po předešlé domluvě lze přijmout i dítě mladší dvou let. Uvedené prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní požadavky, vyplývající ze zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině v platném znění a vyhlášky č. 281/2014 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provozu dětské skupiny v platném znění.

Hlavním cílem dětské skupiny je zábavnou formou vést dítě a formovat jeho osobnost. Je pro nás důležité, abychom u dětí rozvíjeli fantazii, jemnou i hrubou motoriku, učili je poznávat svět, spolupracovat a vycházet s kamarády ve skupině, ale hlavní cíl skupiny je formovat samostatnou osobnost!

Naše priorita je kladena na individuální přístup ke každému dítěti. Chceme pro všechny děti vytvářet příjemné a harmonické prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a budou se k nám těšit. Vedeme si karty dětí, do kterých zaznamenáváme vše, co nám v jejich růstu přijde podstatné.

Děti vedeme k samostatnému rozhodování pomocí různých úkolů, kdy mají možnost poznávat správné odpovědi. Chceme, aby byly sebevědomé, ale zároveň znaly meze slušného chování a dokázaly se přizpůsobit životu ve společnosti.

Dbáme na rozvoj jazykových a komunikativních schopností a dovedností.

Proto, aby děti mohly samostatně fungovat v pozdějším věku, je vedeme cestou zvyšování představivosti, pomocí různých forem obohacujeme děti o nová slova a rozšiřujeme jim tak slovní zásobu. Rozvíjíme myšlení, formování, ale také prezentování vlastních myšlenek. Děti se učí nové básničky, písničky. Neméně důležitou součástí vývoje dítěte je pro nás získání základní pohybové gramotnosti a základního návyku pohybovat se.

Na naší cestě poznáním u dětí rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku, zaměřujeme koncentraci na činnost, posilujeme a rozvíjíme paměť. Protože cítíme, že každé dítě má své individuální potřeby a silné stránky, tak se snažíme dát dětem i další aktivity, které napomohou k formování sebevědomé a zdravé osobnosti.

Během týdne se pravidelně střídají následující činnosti:

 • Pohybová školička – základní pohybové návyky, získání pohybové gramotnosti, seznámení se s různým sportovním náčiním, získání vztahu ke sportu
 • Malý výtvarník – malování různými způsoby a metodami (voskovky, pastelky, tempery, vodovky), správné držení psacích výtvarných potřeb, rozvoj jemné motoriky pomocí různých metod trhání, lepení apod.
 • Zpěváček – rozvoj vnímání, rytmu a poslechu různých melodií, společné zpívání a učení se písniček
 • Přírodní hrádky – chodíme poznávat přírodu, ukazujeme si, co vše do přírody patří, jaké jsou v přírodě nástrahy, jaké zvířátko kde můžeme najít a jaké dělá zvuky
 • Společné sdílení – pro rozvoj komunikačních schopností si sdílíme své zážitky, které jsme o víkendu měli, popisujeme, co se nám líbilo
 • Hrátky s knížkou – na základě obrázkových knížek si vyprávíme pohádky a vymýšlíme příběhy, učíme se vyprávět pohádky, učíme se básničky, vytváříme si prostorovou orientaci

Oblast biologická – vývojová fyziologie šťastného dítěte

Podporovat fyzickou pohodu, rozvíjet tělesnou zdatnost na základě fyziologických zákonitostí věku dítěte, dbát na správné pohybové návyky, učit manipulaci s různými předměty a nástroji, vést k samostatnosti v oblasti hygieny. Správné návyky sezení, držení těla, zvládnout jednoduché úkoly.

Oblast psychologická – dětská psychika

Dbát na harmonický psychický vývoj bez stresové zátěže. Budování psychické odolnosti a zdatnosti. Práce s poznávacími procesy. Otvírání dveří do světa kreativity, vlastního rozhodování a sebeúcty. Navazování vztahu k učení a rozvoj poznání.

Tato oblast je zcela zásadní při utváření osobnosti dítěte. Našim úkolem je vést dítě na cestě k vytváření sebevědomé osobnosti, která bude zvládat vše, co ji v reálném životě potká, dokáže se smysluplně vyjádřit a dát najevo svůj názor a interpretovat své myšlenky. Proto, aby proces utváření osobnosti probíhal, jak má a dítě dosáhlo stanoveného cíle, je třeba, aby prostředí bylo harmonické a dítě se těšilo na každý den v dětské skupině.

Oblast Interpersonální – dítě a lidi kolem nich

Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému. Posilovat, rozvíjet a podporovat ve vzájemné komunikaci a podporovat harmonii navázaných vztahů.

Vytvářet úctu k dospělým a umět komunikovat s dospělými. Dokázat vyjádřit své přání, potřeby a pocity vzhledem k dětem, ale i k dospělým. Respektovat individuální odlišnosti dětí a jejich potřeb. Dokázat projevit nesouhlas v případě, kdy se cítí špatně, požádat o pomoc, když si nevím rady nebo mi někdo ubližuje.

Oblast sociálně kulturní – dítě ve společnosti

Seznámit dítě se společností jiných lidí, s pravidly, které ve společnosti platí a je potřeba je ctít a respektovat.

Oblast environmentální – dítě a svět kolem nás

Budovat vztah k přírodě a světu, který nás obklopuje. Uvědomění si, že jsme součástí přírody a musíme respektovat zásady, které příroda nastavila. Vedeme k bezpečnému chování vůči sobě, přírodě, ale i ostatním lidem. Orientace v nám známém prostředí.

Jednotlivé body plánu se vzájemně prolínají a jsou uplatňovány na základě aktuálního stavu a individuálních potřeb dítěte.

Za DS Ing. Petr Vítek – ředitel

V Náchodě dne 1.1. 2022

Plán výchovy ke stažení

Orientační program dětské skupiny

6:30

Otevírání DS

 • Hry podle zájmu dětí, individuální práce s dětmi
8:30 Komunitní kruh, pohybová chvilka
8:45 - 9:00 hygiena, dopolední svačina
9:00 - 10:00

Individuální a skupinové činnosti

 • rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí a dovedností
 • výtvarné, pracovní, hudební a dramatizující činnosti
 • jazykové chvilky
 • zájmové hry
 • tělovýchovné chvilky
 • pohybové, psychomotorické a kontaktní hry
 • skupinová práce s předškolními dětmi
 • uvolňovací cviky pro správné držení tužky
 • celkový rozvoj prostorové orientace, paměti a logického myšlení
 • celkový rozvoj tvořivosti, řeči, matematických představ
10:00 - 11:15 Příprava na pobyt venku, pobyt venku, svlékání a příprava na oběd
11:15 - 11:45 Oběd
11:45 - 12:00 Hygiena, příprava na odpolední odpočinek
12:00 - 14:00 Odpolední odpočinek
14:00 - 14:15 Hygiena, vstávání
14:15 - 14:30 Odpolední svačina
14:30 - 16:20 Odpolední program, vyzvedávání dětí
16:30 Uzamykání DS

V jedné třídě je maximálně 12 dětí věkově smíšených (2 – 6 let), o které se starají 2 chůvy, v DS Cipísek je max. 18 dětí + 3 chůvy.

Stravování v dětské skupině

 • Svačinky  dopolední a odpolední se připravují v DS.
 • Na obědy se dochází do blízké Základní školy nebo se dovážejí ze školní jídelny.
 • Pestrá strava odpovídající zásadám racionální výživy.
 • Respektování individuálního zdravotního stavu dětí.
 • Konzultace jídelníčku s rodiči.
 • Podílení se dětí na přípravě svačin.
 • Pitný režim během celého dne (bylinné a ovocné čaje).

Mám zájem o školku